Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Bilgilendirme Sitesi

BURS YÖNETMELİĞİ

      KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI

     BURS ve ÖDÜL YÖNETMELİĞİ     

    01.08.2016

Amaç:

 

  • Kabataş Erkek Lisesini ( Kel ) kazanmış, ancak maddi imkânları yetersiz olan öğrencileri Kabataş Erkek Lisesi’nde eğitimlerini sürdürebilmeleri için maddi destek sağlamak,(Ek.1 ) Burs kriterleri ve burs taahhüt formu

 

  • KEL de okumakta olan öğrencilerin uluslararası ortamda görgü ve bilgilerini geliştirmek amacıyla, yurt dışı yaz okullarına gönderilmeleri için maddi destek sağlamak.( Ek. 2 )

 

 

  • KEL ni bitiren ve yüksek öğrenime girişte yüksek başarı göstermiş ancak maddi imkânları yetersiz olan mezunlarına üniversite öğrenimleri süresince maddi destek sağlamak.

 

  • KEL ‘nin eğitim kalitesinin yükseltilmesinde önemli görevler üslenen okul öğretmenlerinin yurtiçi ve yurtdışı mesleki eğitimlerine maddi destek sağlamak

 

 

  • KEL ’inden mezun olduğu yıl girdikleri üniversite giriş sınavlarında;

 

a)YGS sınavında başarı sıralamasında ilk yüz öğrenci arasına giren öğrencilere, o yıl belirlenen ödül verilir.

 

  1. b) Lisans yerleştirme ( LYS ) sınavında ilk üç dereceye giren öğrencilere yine vakıf yönetim kurulunca o yıl için belirlenen ödül verilir.

Madde  2- Burs yönetimi ve denetimi:

 

 

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı (KELEV) Yönetim Kurulu,  kendisine bağlı olarak  görev süresince çalışacak  bir burs komitesi oluşturur. Bu komite bir başkan ve dört üyeden oluşur. Yönetim kurulu, burs komitesi için dört üye seçer, Lise müdürü, bu komitenin beşinci ve doğal üyesidir.Komite kendi arasından başkanını belirler. Burs konularında Okul Aile Birliği ve Kabataş Dernekleri ile iş birliği yapabilir. Vakıf ve dernek /derneklerin aynı öğrenciye birden fazla burs verilmesi engellenir. Dönem içinde bu komiteden ayrılan üye olursa, yerine Yönetim Kurulu yeni üye seçer. Burs ve yardımlar ile ilgili vakıf bütçesi, maddi olanaklar dahilinde her yılın Eylül ayı vakıf yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Burs komitesi; burs alacak öğrencilerin seçimini, o yıl verilecek burs ve yardım türlerini, miktarlarını belirlemiş olduğu ‘Burs kriterlerini’ göz önünde bulundurarak kendi arasında  karara bağlar. Burs komitesi seçilen bu bursiyerlerin  okuldaki performanslarını, gelişimlerini ve burs almaya uygun şartlarının devam edip etmediğini okul müdürlüğü vasıtasıyla izler. Gerekli hallerde okul yönetiminden bilgi istenilir.

 

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ulusal ve uluslar arası yarışmalar ile kongre/sempozyum gibi faaliyetlere öğrenci ve öğretmenlerin katılımı, okul laboratuvarlarına yapılması düşünülen yeni yatırımlar v.b konulardaki müracaatlar, ilgili açıklama dökümanları ile birlikte Lise Müdürlüğüne yapılacak ve Müdür onayı  ile Vakıf Başkanlığına havale edilecektir.

 

Madde  3-Bursiyerlerin Seçimi;

 

Okul kayıt döneminde burs komitesi burs ve yardım artlarını duyurur. Öğrenci ile anne / babası veya velisi,  ekte örneği verilen ‘’Burs Başvuru ve Taahhüt Formu’’ nu doldurarak burs komitesine okulun o yılki açılışından itibaren 15 gün içinde teslim eder. Burs komitesi bu talepleri değerlendirip karara bağlar. Tahsis edilen burs ve yardımlar, ekim ayından itibaren her ayın ilk beş günü içinde bursiyerin banka hesabına yatırılır. Burs komitesi yıl içinde de, olanaklarına göre burs ve yardım tahsisi yapabilir.

 

Burs ve yardımların tahsisi sadece o öğretim yılı için geçerli olacaktır. Gelecek öğretim yılı için, tekrar form doldurularak başvuru yapılması gereklidir.

 

Madde  4-Burs, yardım türleri ve kriterleri:

4.1- Eğitim- Öğretim yılı öğrenci bursları :

Bir eğitim-öğretim yılı ile sınırlı olan burslardır. Okul eğitiminin devam ettiği aylar boyunca, miktarları ve sayısı burs komitesi tarafından tespit edilir. Bursa aday öğrencilerin müracaat formları okul yönetimi tarafından Vakıf yönetimine iletilir. Başarılı öğrencilerin burs, ertesi yıllarda da devam ettirilebilir.

 

4.2- Yurt dışı kısa süreli eğitim bursları:

 

Kabataş Erkek Lisesi’nde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinde eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin yaz tatillerinde yurt dışında bilgi ve görgülerini arttırmak, yabancı dil bilgilerini geliştirmek burs komitesinin  temel hedeflerinden biridir. Bu okul yönetiminin önereceği öğrenciler başarı ve kişilikleri yönünden burs komitesince değerlendirilir. Olanaklar dahilinde her yıl belli sayıda öğrencimizin yurt dışına gönderilmesi sağlanır.

4.3- İsme özel ve/veya şartlı bağış bursları:

Burs komitesinin her yıl belirleyeceği fon üzerinde burs bağışı yapıldığında bağışı yapan kişinin önereceği kişi ve kurum adına ‘’isme özel burs’’ tahsisi yapılır. İsme özel burslar, bu bursu sağlayan kişi veya kuruma ’da bilgi verilerek tahsis edilir.

4.4- Üniversite başarı burslar:

Kabataş Erkek Lisesi’ni başarı ile bitirip üniversite de eğitimine devam eden başarılı öğrencilerimizede olanaklar elverdiği oranda burs sağlanır.

  1. 5- Yardımlar :

Burs komitesi ; yardıma muhtaç öğrencilere çeşitli başlıklar altında süreli veya süresiz ( bir defaya mahsus olmak üzere ) yardımlar tahsis edebilir. Yardım miktar ve sayıları, burs komitesi tarafından her eğitim – öğretim yılında tespit edilir.

Öğrenci, yardım çeşitlerinden birden fazlasını talep ederse, burs komitesi bunların arasından seçim yapabilir.

Öğrenci ailesinin maddi koşullarının yetersiz olması ve bu durumun belgelenmesi, öğrencinin başarılı olması, disiplin cezası almamış olması ve her koşulda laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti değerine bağlı olması temel koşuldur. Burs komitesi; ayrıca çeşitli alanlarda, il ,bölge, ulusal arası yarışmalarda üstün başarı gösteren dereceye giren  KEL öğrencilerini ödüllendirebilir.

Madde 5- Burs Fonu Kaynakları ve Yönetimi.

KELEV nın burs fonunun temel kaynağı, vakıf mütevellileri ve geniş KEL mezunlar topluluğudur. Bununla beraber, burs komitesi Kabataş camiası dışında iletişimde bulunduğu tüm kişi ve kurumlardan kaynak sağlayabilir.

Madde  6-Bursiyerlerle ilişkilerin devam ettirilmesi

Burs fonu akışının sürekliliğinin sağlanması, burs komitesinin temel görevlerinden biridir. Burs tahsis edilen öğrencilerimizin gerek Kabataş Erkek Lisesi indeki eğitimleri, gerek üniversite yaşamları ve sonraki meslek yaşamları boyunca iletişim kurmak, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve bu suretle mezunlar ile yaşam boyu devam edecek bir dayanışma ortamı kurmak burs komitesinin temel amacıdır.

Madde  7-Genel hükümler

7.1 Tüm bu burs faaliyetleri vakıf senedine uygun şekilde yürütülür ve uygulamada azami şeffaflık sağlanır.

7.2 Burs komitesi, günün şartlarına ve mali olanaklarına göre yukarıda yazılı burs ve yardım türleri arasından birine veya bazılarına öncelik tanıyabilir. Diğerlerini kısa veya uzun bir süre için burs komitesinin yardım alanı dışında bırakabilir.

7.3 Burs komitesi günün şartlarına göre uygun gördüğü hallerde burs kriterlerin de değişiklik yapabilir.

7.4. Vakıftan burs alan öğrenciler, başka şahıs ve kurumlardan burs alamaz.

7.5. Bu yönetmenlikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında, burs komitesi yetkilidir.

Madde 8 – Yürürlük:

Bu yönetmelik, KELEV Yönetim Kurulu’nun 18 Haziran 2014 tarihli toplantısında kabul edilen karar uyarınca, 2014-2015 Eğitim –Öğretim Yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

Madde 9 – Yürütme:

Bu yönetmenlik hükümleri, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

LİNKE TIKLAYARAK BURS KRİTERLERİNİ İNDİREBİLİRSİNİZ : ÖĞRENCİ BURS VE TAAHHÜT FORMU
LİNKE TIKLAYARAK YURT DIŞI YAZ EĞİTİMİ İNDİREBİLİRSİNİZ : YURT DIŞI YAZ EĞİTİMİ BİLGİ FORMU

Banka Bilgisi:

Türkiye İş Bankası Kabataş Şubesi/ Burs Hesabı

IBAN No: TR96 0006 4000 0011 0240 6994 16

 

KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI

Çırağan Cad. No:40 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL

Beşiktaş V.D.  485 001 8206

 

Yorumlar kapatıldı.