Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Bilgilendirme Sitesi

VAKIF SENEDİ ve MÜTEVELLİLER

KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI

 BAŞLANGIÇ

Bu vakıf senedinde isim,soyadı ve ikamet adresleri yazılı bulunan şahıslar “ TÜM KABATAŞLILAR ” adına:

 

–         Mezun oldukları,feyz aldıkları,Ülkeye büyük değerler yetiştirmiş olan,şerefli bir geçmişe sahip bulunan KABATAŞ LİSESİ ’ne şükran borçlarını ödemek,bu yararlı ve tarihi eğitim kurumunun varlığını daha da geliştirmek,korunmasını sağlamak,bu kurumdan daha binlerce Türk gencinin feyz almasını temin etmek,Türk kültür ve eğitiminde katkısını arttırmak, lisenin yerine getirmekle mükellef olduğu resmi eğitim hizmetlerini daha üst düzeyde sürdürmek,

–         Kabataş topluluğunda tesanüt, yardımlaşma,ahenkli ve verimli beraberlik sağlamak,bunların maddi ve manevi birikimini eğitime ve köklü eğitim ocağına kanalize edebilmek arzu ve heyecanı ile Türk medeni kanunu ve 4721 (3) sayılı kanun hükümlerine göre bir “KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI ” kurmuşlardır.

–         Kurulan vakfı T.C. Hükümetine,onun adil mahkemelerine,teftiş makamına, idarecilerine, tüm gençliğe,Kabataşlılara ve Milli Eğitim Bakanlığına emanet ettiklerini beyan etmişlerdir. Türk toplumuna yapılmış bir “Vedia” teşkil eden bu vakfı korumalarını, desteklemelerini, geliştirmelerini,kötü niyetli kişilerin eline düşürerek amaçlarından uzaklaşmasına yok olmasına engel olmalarını gönülden dilemektedirler.

–         Vakfın kurucuları,vakıfta görev alacak, onu yaşatacak ve geliştirip yüceltecek şahıslara şükranlarını sunar.

Madde 1 –    Vakfın adı

Vakfın adı “ KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI” dır.

Vakfın bu resmi senette kısaca “VAKIF ” olarak adlandırılacaktır.

Madde 2 –    Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Vakfın adresi  İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy Çırağan Caddesi No:40(3)dır. Vakıf yönetim kurulu gerektiğinde,Türkiye içinde şube,büro veya temsilcilikler kurmaya,bunların görev,yetki ve sorumluluklarını saptamaya yetkili bulunmaktadır.

Madde 3 –    Vakfın Amacı

Vakfın amacı, Kabataş Erkek Lisesinin devamını, gelişmesini ve mezunları ile mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, Daha yüksek verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak.

Aşağıdaki Hususlar bu amacın kapsamına girer:

a)Eğitimi geliştirici araştırmalarda bulunmak ve bunların sağlanması için yurdumuzda en ileri eğitim ve öğretim sistemlerinin yerleşmesini temin edici faaliyetlerde bulunmak.

b)Özellikle gençlerimizin,Atatürk İlkeleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak,Çağdaş ve yüksek düzeyde Laik eğitim imkanlarına kavuşmaları ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliğine girmek.

c)Adını taşıdığı okul yönetimi ile yakın işbirliği içinde olarak okulun eğitim ile ilgili ihtiyaçlarının tespiti ve bu ihtiyaçların giderilmesi için gereken yardımlarda bulunmak.

d)Gerek Kabataş Erkek Lisesinde okuyan ,gerekse mezun olduktan sonra yüksek öğretime devam eden tüm yetenekli öğrencilere Yurt içi ve dışı burs temin etmek,eğitim amaçlı geziler düzenlemek,onlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,ödüllü yarışmalar tertiplemek.

e)Okulun mezun ve mensupları ile yakın sosyal ve ekonomik dayanışma içinde bulunmak,mesleki ve teknik konulardaki sorunları ile sosyal problemlerin çözülmesinde yardımcı olmak,öğretmenlerin mesleki görgü ve tecrübelerinin arttırılması için Yurt içi ve dışı burslar, ayni ve nakdi destek temin etmek, yarışmalar yapılmasını sağlamak başarılı öğretmenlere ödüller vermek.

f)Okulun Yurt içinden ve dışından sağlayacağı öğretmenlerin bulunması ve gerekli finansal desteğin bulunması için girişimler yapmak.

g)Okulun ders malzemesi,kitap gibi araç ve gereçleri ile yurt içinden veya dışından sağlayacağı diğer gereksinmelerin temininde yardımcı olmak,Öğrencilerin seviyeli bir öğrenim görmeleri için gerekli olan tamamlayıcı nitelikteki eğitim imkanlarını sağlamak.

h)Özellikle Yurdumuzda yabancı dille eğitim ve öğretimin çağdaş gelişmesini yakından takip etmek veya ettirmek

i)Amacına paralel olan Yurt içi ve dışı bütün kuruluş ve kurumlarla işbirliği yapmak,Gerektiğinde bunların bir araya gelmesini sağlamak,eğitimin önemli günlerinin kutlanması,kuruluş yıldönümleri veya adını aldığı okulun geleneksel günlerini kutlama çalışmalarında okul yönetimine yardımcı olmak.

(j) maddesi: Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az %10 kapasite yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilecektir

k) Çağdaş Atatürk ilke ve Devrimlerine bağlı laik, demokratik Cumhuriyetimizi yüceltecek nesiller yetiştirmek amacı ile Dershane, Okul, Öncesi Eğitim, Temel Eğitim, Orta Eğitim, Mesleki Eğitim, Özel İhtisas, muhtelif eğitim müesseseleri,Yüksek öğretim, Üniversite, Ön Lisans, Lisans ve lisansüstü öğretim kurum ve kuruluşları kurmak, işletmek, devralmak, devretmek ve bu konularda yurtiçi ve yurtdışı benzeri kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, (2)

Yönetim Kurumu günün şartlarına ve vakfın malı olanaklarına göre yukarıda yazılı hizmet ve çalışma alanlarından birine veya bazılarına öncelik tanıyabilir.Diğerlerini kısa veya uzun bir süre için vakfın çalışma ve yardım alanı dışında bırakabilir.

Madde 4 –     Vakfın amacına ulaşabilmesi için yapabileceği işlemler

Vakıf amacına ulaşma işlevleri;

Vakfın amacının tahakkukunda gereken çalışmaların yapılması hususunda Yönetim  Kurulu yetkilidir. Vakıf Yönetim Kurulu amaca ulaşabilmek için kanun ve mevzuatın bütün hükmi şahıslara tanıdığı her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunabilir.

Bu cümleden olmak üzere :

a) Borç alabilir veya verebilir. Gayrimenkul veya menkul mallar ile her türlü menkul değerlerin alım satım işini yapabilir. Bunları rehin veya  ipotek edebilir veya üzerinde ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir. Amacına uygun her türlü inşaat, tesis yapar, yaptırabilir.

b) Ticari işletmeler açabilir, bunları işletebilir veya devir, ferağ edebilir.

c) Sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla karşılıksız veya şarta bağlı olmak üzere bağışları kabul edebilir. Bağışlar alabilir. Sahip olduğu menkul veya gayrimenkul malları dilediği gibi tasarruf edebilir. Vakfın amacı doğrultusunda satabilir, kiralayabilir veya bunların gelirlerini tahsil edebilir. Vakfın amaçlarına ters düşmeyen her türlü şartlı kazandırma işlevlerini, şartın vakıf Yönetim Kurulunca yerine getirileceği yolunda vereceği karara göre kabul edebilir.

d) Diğer kurum ve kuruluşlarla veya aynı amaçlı dernek veya vakıflarla her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, akitler yapar, fesih eder, yabancı tüzel kişilerle amaçlarına ters düşmeyen ve Milli Güvenlik bakımından sakınca  bulunmayan işlemlerde bulunabilir. Onlardan bağış kabul edebilir.

e) Vakfın yukarıda belirtilen işlerden  borç alma, rehin verme, ipotek tesis etme,  gayrimenkul satma işlevleri ile malları üzerinden ayni ve şahsi hak tesis etme işleri için Mütevelliler Kurulu (3)onayı şarttır.

f) Beşinci maddede yer alan ilk kuruluş mal varlığı ile bunlara ek olarak, her türlü taşınabilir veya taşınmaz mal veya hakları satın alma yolu ile veya sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla iktisap edebilir.

g) Vakıf sahip olduğu mal varlığının, gelir kaynağının yaratıcı sahalara yatırılmasını ve gelirlerin amaçları doğrultusunda harcanmasını ilke olarak kabul etmiştir.

 

Madde 5 –    Vakfın Mal Varlığı

Vakfın tescil anındaki mal varlığı 17.000.000.-TL (onyedimilyon) dir

 

Madde 6 –    Bağışlar

Vakfa yapılacak bağışlar,yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir. ‘Şartlı’ bağışlar,bağışlayanın arzusuna, ‘Şartsız ‘ bağışlar ise bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyet ve değeri ile mevcut ihtiyaca göre ‘Yönetim Kurulu ‘ kararı ile değerlendirilerek vakfın mal varlığına ilave edilir.

Madde 7 –    Vakfın Gelirleri

Vakfın gelir kaynakları ve gelirleri şunlardır:

Vakfa ait menkul ve gayrimenkullerden sağlanan gelirler vakfın amacına uygun olarak yapılacak bağış ve vasiyetler ile bunların gelirleri, vakfın kültürel,sportif ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirler,piyango vakfın yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler, teşebbüsler ve toplantılar ve sair faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir.

Madde 8 –    Vakıf gelirlerinin tahsis yerleri

Vakıf yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %5 ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara,%15ini vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara,kalanını(%80)ise,vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

Madde 9 –    Vakıf fonlarının plasmanı

Gerek vakfın mal varlığı gerekse sonradan bu varlığa eklenmek üzere bağışlanan ayın ve paralar vakfa en yüksek ve en emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilmek üzere değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirilecek mevduatlarını vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde bankalara yatırabilir.Devlet ve Devlet kuruluşlarına ait tahvil,bono,güvenilir şirketlere ait hisse senedi ve tahvillerini satın alabilir, veya sair menkul kıymetler karşılığında değerlendirebilir.

Madde 10 –   Vakfın Organları

a) Vakıf Mütevelliler Kurulu(3)

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

Madde 11 –   Vakıf Mütevelliler Kurulu(3)

Vakıf Mütevelliler Kurulu(3) vakfın genel yönetimi ile sorumlu “Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulları’ nı” seçer, denetler ve gerektiğinde azleder, bu yönü ile en yüksek karar, denetim ve tavsiye organıdır.

Mütevelliler Kurulu(3) şu Mütevellilerden(3) oluşur:

a) Vakıf senedi sonunda adları ve adresleri yazılı bulunan kişiler,(3)

b)Kabataş Erkek Lisesi Müdürü,

c)Kabataş Erkek Lisesi Müdür Başyardımcısı

d)Kabataş Erkek Lisesi öğretmen kurulunun(1) seçeceği bir öğretmen temsilcisi,

e) Kabataş Erkek Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı ve Dernek bünyesinden seçeceği iki temsilci,(1)

f)Kabataş Erkek Lisesi Yardım ve Koruma Derneği Başkanı ve Dernek bünyesinden seçeceği iki temsilci,,(1)

g) Kabataş Erkek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı, (1)

h) Ankara “Kabataş Erkek Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği” Başkanı ve Dernek bünyesinden seçeceği iki temsilci,(1)

i) (3)Bu maddede belirtilen kuruluşların temsilcileri olarak belirtilmiş bulunan başkanların ve temsilciler üyelikleri münhasıran görevli bulundukları süreler için geçerlidir. b, c, d, e, f, g ve h maddelerindeki temsilcilerin görev süreleri başkanların görev süresince en çok iki yıl için geçerlidir. Yukarıda belirtilen kişiler kurula bizzat iştirak ederler.

j) Beşiktaş Jimnastik Kulübünü temsilen Kulüp Başkanı,(1)

k) Kabataşlılar Derneği Başkanı ve Dernek bünyesinden seçeceği iki temsilci,

l) Vakıf bünyesi içindeki eğitim kuruluşları öğretim elemanlarının kendi bünyeleri içinden seçecekleri ve bildirecekleri (1) öğretim elemanı.

Madde 12 –   Mütevelliler Kurulunda halef tayini ve Mütevelliliklerde yenilemeler (3)

Yukarıda (a) bendinde belirtilen Mütevelliler (3)ölümlerine kadar bu Mütevelliliklerde(3) kalırlar. Mütevellilikten ayrılmak isteyen

mütevelli(3) hayatta iken, Yönetim Kurulunun tasvip edeceği bir mazeretinin kabul edilmesi halinde yerine en az yirmibeş (25) yaşında birini vakıf Mütevelliliğine(3) kendi yerine halef olarak  önerebilir. Mütevellilikten ayrılmak isteyen Mütevellinin, Mütevellilikten(3)  ayrılma isteği ve yerine gösterdiği adayının vakıf mütevelliliğinin(3) kesinleşmesi vakıf Yönetim Kurulunun yarıdan bir fazla üye sayısının, onayı ve bu onayın vakıf Mütevelliler Kurulunda(3)onaylanması durumunda gerçekleşir.

Yine Mütevelliler(3), ölümlerinden sonra Mütevelliliklerini (3)

devam ettirecek HALEF’ lerini “KAPALI ZARF İÇİNDE YAZILI OLARAK YÖNETİM KURULUNA BİLDİREREK HALEF TAYİN EDEBİLİR”. (Halef tayin eden Mütevelli(3) bu hakkını mütevellilik(3)süresince değiştirebilir. Bu durumda son tarihle verdiği zarf içinde adı bildirilen kişi halef kabul edilir.)

Halef tayinine ilişkin zarflar alındığında Yönetim Kurulu kararı ile alındıkları saptanır. Mütevellinin(3)ölümü ile zarfta adı bildirilen kişiye bildirim yapılması ve bu kişinin de Mütevelliliğe (3)kabul bildirimini bir (1) yıl içersinde “Vakıf Yönetimine bildirmesi  ile “HALEF mütevelli kimliği kazanır”. Halef tayin etmeden vefat eden Mütevellilerin (3)yerine, tek varisi varsa varisi, birden fazla varisi varsa varislerin ortak istekleri ile bildirecekleri varisi, vakıf Mütevelliliğine (3)alınır. Mütevellinin(3)ölümünden sonra bir (1) yıl içinde varislerin bildirim yapmaması durumunda bu kişiler Mütevelliliğe(3) alınmazlar. (Bu  vakıf senedi değişimine kadar geçen süre içinde vefat etmiş Mütevellilerin (3)varisleri bir (1) yıl içinde haklarını kullanmaları kaydıyla, bu haktan faydalanırlar.)(2)

Madde 13 –   Vakıf Mütevelliler Kurulunun toplantıları (3)

Vakıf Mütevelliler Kurulu(3) “Olağan” ve “Olağanüstü” olarak toplanır.

“OLAĞAN TOPLANTILAR” her iki yılda bir  “NİSAN AYI” içinde en az yarıdan bir fazlamütevellinin(3) iştiraki ile yapılır. Mütevellilere(3) yapılacak çağrı, toplantıdan en az onbeş gün önce vakıfta kayıtlı adresine taahhütlü mektupla yapılır. Toplantı çağrısı, vakıf merkezinin bulunduğu yerde tirajı en yüksek günlük gazetelerden biri ile de ilan edilir. İlan mütevellilere(3)tebliğ yerine geçer. Çağrıda toplantı gündemi, vakıf gelir – gider tablosu, bilanço, toplantı gün ve saati yer alır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanmadığı takdirde, izleyen toplantı onbeş (15) gün sonra katılan mütevelliler (3)ile yapılır. Toplantılara temsilci ile katılım mümkündür. Ancak bir (1) mütevelli sadece bir (1) mütevelliyi (3)temsil edebilir. Temsilcinin temsile ilişkin yetki belgesini toplantıdan evvel Yönetim Kuruluna veya hazirun cetvelini imza sırasında ibrazı şarttır. Kararlar toplantıya katılan mütevellilerin çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde veya Mütevelliler Kuruludan(3) en az 1/4 mütevellinin(3)yazılı isteği üzerine vakıf Mütevelliler Kurulunu(3)toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulunun bu görevi yerine getirmemesi halinde Denetim Kurulu bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Yapılacak toplantı, istekten itibaren en geç üç (3) ay içinde yapılmadığı takdirde isteyen azınlık, ortak hareketle bu toplantıyı yapmaya yetkilidir.

Toplantılar gündeme göre yapılır. Ancak toplantıya katılan mütevellilerin(3) yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündemde madde eklenmesi veya maddelerde sıra değişikliği yapılması mümkündür.(2)

Madde 14 –   Mütevelliler Kurulu kararları (3)

Mütevelliler(3) Kurulu vakfın en yüksek karar, seçim ve denetim organıdır. Vakfın yönetiminin gözetimi, denetimi ve esaslarının tespiti Mütevelliler (3)Kurulunca yapılır. Aşağıdaki görevler Mütevelliler (3)Kurulunun münhasıran yetkisi alanındadır.

a) Vakıf Yönetim Kurulunun seçimi, üyelerinin kısmen veya tamamen görevden alınması,

b) Vakıf denetçilerinin seçimi, kısmen veya tamamen görevden alınmaları,

c) Vakıf senedinin değiştirilmesi,

d) Vakıf mallarının değiştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun vereceği mütalaanın onaylanması,

e) Bilânço, gelir, gider hesabı, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve hesaplara ilişkin diğer rapor ve belgelerin kabulü ve onayı,

f) Vakıf Yönetim Kurulunun ve denetçilerin ibrası,

g) Bütçenin ve faaliyet raporunun onayı,

h) İşbu vakıf senedinde Mütevelliler Kurulunun (3)onayını gerektirecek hususlar hakkında karar vermek,

i) Vakıf senet ve yönetmeliklerini onaylamak,

j) İşbu vakıf senedinde belirtilen öteki görevleri yapmak.

Madde 15 –   Vakıf Yönetim Kurulu

Vakıf Yönetim Kurulu onbir (11) üyeden ibarettir. Üyeler seçimle gelen üyeler olup, vakıf Mütevelliler Kurulunca (3)kendi bünyesi içinden seçilir. Mütevelliler Kurulu (3)her iki yılda bir olağan toplantısında onbir (11) asil üye ile beş (5) yedek üyeyi seçer. Asil üyelerden birinin bu sıfatı ortadan kalkarsa, aldıkları oy sayısına göre, yedek üyeler esas üye niteliğini kazanırlar ve normal dönem sonuna kadar görev yaparlar. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Görevleri, yenileri seçilinceye kadar devam eder. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.(1)

Madde 16 – Yönetim Kurul Başkanlığı ve görev bölümü

                        VAKFIN TEMSİL VE İLZAMI

Vakıf Yönetim Kurulu görev süresi içinde  kendi içinden bir ( 1 ) Başkan  ve iki (2) Başkan Yardımcısı, bir (1) Sayman , bir (1) Veznedar, ve bir (1) Genel Sekreter  seçer.

Başkanın yokluğunda ,  başkan yardımcılarından biri  başkanın görevlerini yerine getirir.

Sayman üye Vakfın Hesaplarından, Veznedar üye Vakfın değerli evrak ve nakdinin korunmasından ve harcanmasından, Genel Sekreter Vakıf üyelerinin vakıfla ilişkileri, yönetim kurulu toplantılarının hazırlanması, toplantı çağrı ve gündem saptamaları, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması ve izlenmesi ile diğer sekreterya işlerinden sorumludur.

Başkan ; Vakıf Yönetim Kurulu ‘nun  çalışmalarını düzenlemek ve verilen kararların uygulanmasından sorumludur.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri görevleri nedeniyle bir ücret alamazlar. Ancak görevleri nedeni ile yapacakları gezi ve harcamalar ‘’ Vakıf ‘’ca karşılanır.

Vakfın Temsil ve ilzamı,  Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında belirleyecekleri en az iki (iki) kişinin ‘’ Vakıf’’ ünvanı altında atacakları imzaları ile mümkündür. Bu imzalardan birinin Başkan veya Başkan yardımcılarından birine ait olması şarttır. ) (2)

 

Madde 17 –   Yönetim Kurulu görev ve yetkileri

Yönetim Kurulu, vakfın yürütme organı ve temsilcisidir.

Bu sıfatla:

a) Vakfın faaliyetlerinin objektif ilkelere bağlanması için vakıf yönetmeliği veya diğer yönetmelikleri hazırlamak,

b) Mütevelliler Kurulunu(3) olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,

c) Vakfın yıllık veya uzun vadeli bütçelerini hazırlamak,

d) Vakfın amaçlarına uygun her türlü tasarruflarda bulunmak,

e) Vakfa şartlı bağışları kabul etmek veya  şartların vakıf amaçlarına uygun bulunup bulunmadığını tespit etmek. Her türlü sağlar arası veya ölüme bağlı tasarrufları kabul etmek. Bağışlar veya öteki yardımları almak,

f) Onursal Mütevelliliğine (3) layık olanlara, bu sıfatın (3) verilmesinde gereken kararı vermek üzere Mütevelliler Kuruluna(3) sunmak,

g) Vakıf için ticari nitelikteki işletmeleri açmak, bunları geliştirmek devir ve ferağ etmek veya kapatmak,

h) Vakıf Mütevelliler Kurulunun(3)alacağı karara istinaden vakfa gayrimenkul satın almak, üzerinde nakdi veya ayni haklar tesis etmek, refetmek, değiştirmek veya tamamı ile terkin etmek,

i) Vakfı her türlü merci, makam ve meclis önünde veya resmi ve özel kurumlar nezdinde temsiletmek,

j) Vakıf senedinin kendisine verdiği hizmetleri yapmak, yetkileri kullanmak ve bilhassa Yönetim Kurulu adına vakfı temsil ve ilzam yetkilerini kullanacak kişileri seçmek.

 

Madde 18 – Yönetim Kurulunun Çalışması

Yönetim Kurulu “ Toplantı yeter sayısı “ üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur. “Karar yeter sayısı” ise,toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğudur.Seçimle gelmiş üyelerden biri çalışma yılı içinde özürsüz olarak peşpeşe dört toplantıya katılmaz ise istifa etmiş sayılır.Yönetim kurulu çağrı taahhütlü mektup veya elden yapılmış tebligatla gündemi bir önceki toplantıda resen de kararlaştırılır. Bu durumda toplantıda bulunanlara yazılı tebligata lüzum kalmaz.Yönetim kurulunun iki aydan en az bir defa toplanması zorunludur.

 

Madde 19 –  Yürütme Komitesi

Vakıf yönetim Kurulu sürekli çalışmayı gerektiren işler için kendi nezaret ve sorumluluğu altında çalışmak üzere gerektiğinde üyeleri arasından üç kişilik bir yürütme komitesi seçebilir.Yürütme komitesi vakıf yönetim kurulu başkanı ile yürütme kurulunca seçilen iki üyeden oluşur.Yürütme komitesi,yönetim kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesince vakıf işlerini sevk ve idare eder. Komite yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 

Madde 20 –   Denetim Kurulu

Vakıf, teftiş makamının ve 4721(3) sayılı yasa çerçevesince yapılacak denetleme dışında, vakıf Mütevelliler Kurulunca (3)her iki (2) yılda bir seçilen üç (3) denetçi tarafından denetlenir.

Mütevelliler Kurulu(3)  üç (3) asil denetçi yanında üç (3) de yedek denetçi seçer. Asil denetçilerde herhangi bir boşalma olursa, oy sırasına göre yedek denetçiler görev alırlar. Denetçiler vakfın yıllık hesaplarını, vakıf gelir ve giderlerini, yapılan harcamayı denetleyerek görüşlerini bir hesap raporu ile vakıf Mütevelliler Kuruluna(3)  sunarlar. Hesap raporlarında Yönetim Kurulu ve vakfın amaçlarına uygun olmayan varsa, bunları tavsiyeler ile belirtirler.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında müşahit olarak hazır bulunabilirler. Ancak oy hakları yoktur. Denetim kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. Bu görev ve yetkileri nedeni ile kendilerine ücret ödenmez. Ancak, bu kimselerin görev gereği yapacakları gezi harcamaları vakıfça karşılanır.

Vakıf, gerek gördüğü takdirde dışarıdan denetçileri de görevlendirebilir. Bu nitelikteki denetçilere ücret verilebilir. Gerektiğinde denetçiler müştereken Mütevelliler Kurulunu(3)  toplantıya çağırabilir.(1)

 

Madde 21 – Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter

Vakıf yönetim kurulu gerek gördüğü takdirde,yönetim kurulu tarafından alınan kararları uygulamak ve vakfa ilişkin çeşitli faaliyetleri yürütmek üzere kendisine karşı sorumlu olacak ücretli ve mukaveleli bir “Genel Sekreter” tayin edebilir.

Madde 22 – İdari Teşkilat ve Kadro

Yönetim Kurulu vakıf çalışmalarının yürütülmesi için gerekli idari teşkilat ve kadroyu oluşturur.Bu amaçla gerekli personel ve araçları tedarik eder,memur veya memurların görev ve yetkilerini saptar.Atama ve azillerin yapar.Kadroların tespiti ve faaliyetin yürütülmesi sırası da vakfın özelliklerini göz önünde bulundurarak tasarrufu ön planda tutmaya çalışır.

 

Madde 23 – Vakfın Hesap Dönemi

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.Vakfın muhasebesi (1 Ocak -31 Aralık ) hesap dönemleri itibarile bütün gelir,harcama,fon ve varlıkları ayrı ayrı takip etmeye imkan verecek şekilde tutulur.

 

Madde 24 –   Vakfın fesih ve tasfiyesi(3)

Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesini fiilen ve hukuken imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulu teklifi ve Mütevelliler Kurulunun (3)2/3′ nün oyu ile vakfın feshine karar verilir. Bu durumda vakfın mal varlığı aynı veya en yakın amacı güden başka bir vakfa, böyle bir vakıf yoksa Milli Eğitim Bakanlığı’na (Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na) devredilir.

 

Madde 25 – Tasfiye Kurulu

Vakfın tasfiyesi gerekmesi halinde mahkeme veya benzeri bir organın aksine bir kararı olmadıkça o tarihteki yönetim kurulu “Tasfiye kurulu “ haline dönüşür. Ve bu sıfatla tavsiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.

Madde 26 – Tasfiyenin Sonuçlanması

Tasfiye kurulu,Tasfiyenin sonuçlandığını ilgili mahkemeye ve teftiş makamına bildirir.Ayrıca,İlan sureti ile kamu oyuna duyurur.Vakfın sona erdiği,Mahkeme sicili ile merkezi sicile tescil olunur.Tasfiyesi sona eren vakfın bütün defter ve belgeleri,Tasfiyeye ait belgeler ile bütün defter ve belgeleri,Tasfiyeye ait belgeler ile birlikte saklanmak üzere teftiş makamına teslim edilir.

 

Madde 27 – Onursal Mütevelliler(3)

Vakfa Maddi ve manevi katkıları ve vakfın amaçları doğrultusunda yaptığı yararlı faaliyetleri ve üstün hizmetleri nedeni ile belirli genel ve tüzel kişilere “ONURSAL MÜTEVELLİLİK” (3) verilebilir. Onursal Mütevellilik(3)Yönetim Kurulu tam üye sayısının oy birliği ile vereceği kararın Mütevelliler Kurulunca(3) kabulü ile gerçekleşir. Onursal mütevellilik(3)kaydı hayat şartıyla verilir. Halef tayin edemezler.

Onursal Mütevelliler, Vakfın Mütevelliler Kuruluna “Mütevelli” olarak katılırlar.Mütevelliler Kurulunda oy kullanamazlar.(3)

Madde 28 – Başlangıç Maddesi

Bu vakfı senedinin “Başlangıç” maddesi başlıklı bölümü, vakıf senedi metninin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 29 –   Vakıf senedinin değiştirilmesi

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelliler Kurulunun (3)üye tam sayısının 2/3 oyu ile gerçekleştirilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Madde 1 –    Geçici Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri

Bu vakıf senediyle ilk olağan Mütevelliler  Kurulu Toplantısına kadar görev yapmak üzere teşekkül eden Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ve yedek üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

ASİL ÜYELER

M.Adnan Barlas                   Recep Sebilik

Ahencan Şenyuva                Korel Haksun

İbrahim Taşkan                     Vahit Erdem

Savaş ILGAZ                          Arif Gölge

Mehmet Hakkı Bolkan         Ayhan Ergin

 

YEDEK ÜYELER

Talat Tamer Müftüoğlu         İbrahim Konnolu

Erdinç Özkan                        Şahin Tosuner

 

Madde 2 –    İlk Denetçiler

Ali Mufahhar Hatusil

Mehmet Sağlam

 

(1) Değişiklik İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1989-461 e 1990-461 k.09.05.1990 t. Karar ile tescil)

(2) Değişiklik İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998-149 e 1998-144 k.22.04.1998 t. Karar ile tescil)

(3) Değişiklik İstanbul 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005-182 e 2006-295 k.23.11.2006 t. Karar ile tescil)

 

VAKIF metninde bulunan ‘’903 sayılı yasa ‘’ ibareleri kaldırılmış ve yerine ‘’ 4721 sayılı yasa’’ ibareleri konulmuştur. (3)

T.C.
İSTANBUL
3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
K  A  R  A  R 

Esas No         : 1987/196

Karar No        : 1987/209

 

Hakim            : Erkin Tuna 17117

Katip              : Suna Yıldız

Davacı            : Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı.

Dava              : Vakıf SenediTasdiki.

Dava Tarihi    : 5/5/1987

Karar Tarihi   : 11/5/1987

 

Davacı tarafından mahkememize verilen 5/5/1987 tarihli dilekçe ile, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı olarak kuruluş işlemleri yapılmakta olan vakıf için Vakıf senedinin İst.25.noterliğinin 1/5/1987 tarih ve 19087 yevmiye sayılı tasdiği ile yapıldığını, Vakıf senedinin tecilinde sakında bulunup,bulunmadığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden sorulduğunu ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 4/5/1987 gün ve 34-2683 sayılı yazısı ile Vakıf senedinde 903 sayılı yasa ile ilgili tüzük hükümlerine göre aykırı bir husus görülmediğini, Vakfın kuruluşu için 17.000.000.-lira mal varlığının Vakıflar Bankası Ortaköy şubesinde bloke edildiğini bildirerek Vakıf senedinin tasdikine karar verilmesini dava eylemiştir.

Davacının bu talebi üzerine Vakfın tescilinde bir sakınca bulunup bulunmadığı mahkememizce İstanbul Valiliği Olağanüstü hal bürosundan sorulmuş,verilen 7/5/1987 tarihli ve 1941/87 sayılı cevabı yazıda vakfın kurulmasında bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.

 

Bu nedenle söz konusu vakfın tesciline karar verilmesi gerekmektedir.

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; İstanbul 25.Noterliğinin 1/5/1987 tarih ve 19087 yevmiye sayısı ile tanzim edilen “ KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI “nın M.K.nun amir hükümlerine uygun bulunduğu anlaşılmakla TESCİLİNE, Vakıf senedinin de eklenmesine,

Tescil kararının Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi sicile kaydolmak üzere resen tebliğine,

1500 lira ilam harcı peşin alınmış olduğundan ayrıca harç alınmasına mahal olmadığına, yapılan yargılama giderlerinin vakfın tescilini isteyen uhdesinde bırakılmasına,

Kanun yolları açık olmak üzere 11/5/1987 tarihinde karar verdi.11/5/1987

Yorumlar kapatıldı.